Tab Radio

          วิทยุบริการการอ่าน เป็นการนำข้อมูลจากหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข่าวสารต่าง ๆ มานำเสนอผ่านรูปแบบรายการวิทยุ ปัจจุบันส่งกระจายเสียงที่ radio.tab.or.th หรือรับฟังผ่านบริการสายด่วนข่าวสารความรู้ หมายเลข 1414 รวมทั้งได้มีการจัดทำ application tab radio เพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถรับฟังผ่าน แท็ปเลต และ สมาร์ทโฟน ได้สะดวกยิ่งขึ้นปัจจุบัน TAB RADIO กระจายเสียงตั้งแต่วันจันทร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการไปร่วมเผยแพร่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของบริการ Tab Radio ได้ที่
วิทยุออนไลน์ http://radio.tab.or.th
Fanpage : www.facebook.com/tabradio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>