1414 สายด่วนข้อมูลข่าวสารความรู้

          เป็นการให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 360 คู่สาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกฟังข้อมูลและเลือกใช้บริการจากเมนูต่าง ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านคนพิการ ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็ปไซต์ข่าว บริการหมอคอมเพื่อปรึกษาปัญหาและขอรับคำแนะนำด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนเรื่อง IT สำหรับคนตาบอด กรณีต้องการใช้บริการรับฟังหนังสือเสียงจากห้องสมุดผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนใช้บริการ

          ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยเดือนละประมาณ 3 แสนครั้ง มูลนิธิกำลังพัฒนาคุณลักษณะใหม่เพิ่มเติม เช่น การพัฒนาเทคนิควิธีให้ผู้ใช้บริการได้รับฟังเสียงของข้อมูลข่าวสารต่างๆในระดับ HD VOICE รวมถึงการพัฒนาฟังก์ชั่น VOICE SOCIAL NETWORK เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านระบบบริการได้ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของบริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้ ได้ที่
www.facebook.com/tab1414

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>